شرکت حمل  و نقل اعتماد ترابر گروس در نظر دارد، نسبت ﺑﻪ بیمه جامع سالیانه خود از طریق مناقصه عمومی در قالب بیمه مسئولیت مدنی ، بیمه درمان تکمیلی ، بیمه عمر و حادثه و بیمه حوادث گروهی بیمه شخص ثالث و بدنه کامیونها ، مطابق شرایط مندرج در اسناد مناقصه  تا پایان وقت اداری مورخ 1402/11/21به دفتر مرکزی این شرکت واقع در کردستان بیجار کیلومتر 5 جاده بیجار به تکاب جنب کارخانه سیمان کردستان امور بازرگانی و یا دبیرخانه مراجعه نموده و پیشنهاد خود را در پاکات درب بسته تحویل نمایند.

برای دریافت دفترچه شماره 1 کلیک کنید.

برای دریافت دفترچه شماره 2 کلیک کنید.